3D Secure 2.0 na HoppyGo

Spouštíme nový způsob validace 3D Secure 2.0

(English below)

V sobotu 14. 9. 2019 banky spouští validace plateb 3D Secure 2.0, která vychází z evropské směrnice o platebním styku PSD2. Protože se jedná o úplně novou technologii ověřování plateb, kterou plošně nasadí většina institucí zároveň, může se stát, že bude po určitou dobu docházet k technickým potížím při zadávání plateb.

Nedaří se vám uskutečnit platbu? Zavolejte na naši zákaznickou linku na čísle +420 220 311 769. Sdělíme vám další postup.

Pro aktuální informace o vývoji situace sledujte náš Facebook.

Co je vlastně technologie 3D Secure 2.0?

Jedná se o zcela novou, modernější a ve výsledku hlavně bezpečnější verzi stávajícího řešení 3D Secure. Verze 2.0 rozšiřuje datový tok mezi vydavatelskou bankou, platební branou, zákazníkem i obchodníkem a umožňuje tak předávát naráz mnohem více informací o platícím zákazníkovi. Při ověření plateb bude zapojena také biometrika, která počítá s tím, že lidé často platí na jiných zařízeních, než je stolní počítač. Toto řešení je technologicky schopné naplnit požadavky Silného ověření klienta (SCA), které se stává povinným od 14. září letošního roku.

Co je Silné ověření klienta (SCA)?

Jedná se o bezpečnostní mechanismus, jehož účelem je zásadně snížit riziko vzniku podvodů – například. zneužití hesla nebo platebních údajů. Tento mechanismus bude využívat kombinaci dvou ze tří unikátních bezpečnostních faktorů, díky kterým dojde k ověření totožnosti platícího. 

Zajímají vás odbornější informace? Doporučujeme pokračovat na tento článek.

 

ENGLISH:

On Saturday, September 14, 2019, banks are launching 3D Secure 2.0 payment validation, based on the PSD2 European Payment System Directive (link in Czech). As this is a completely new payment verification technology that is widely deployed by most institutions at the same time, there may be technical difficulties in entering payments over time.

 

Can’t make a payment? Call our customer care at +420 220 311 769. We will tell you what to do next.

For updates on the situation follow our Facebook.

What is 3D Secure 2.0?

This is a brand new, more modern and ultimately safer version of the existing 3D Secure solution. Version 2.0 expands the data flow between the publishing bank, payment gateway, customer and merchant, allowing you to share much more information about a paying customer at once. The payment verification will also involve biometrics, which assume that people often pay on devices other than a desktop computer. This solution is technologically capable of meeting the requirements of Strong Client Authentication (SCA), which becomes mandatory from September 14 this year.

What is Strong Client Authentication (SCA)?

It is a security mechanism designed to substantially reduce the risk of fraud – for example. misuse of password or payment information. This mechanism will use a combination of two of the three unique security factors to verify the identity of the payer.

Go see this article (link in Czech) for more information on the topic.